17 C
Αθήνα
6 Οκτωβρίου 2022
EΣΣΕΣυμβάσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΣΕ 2009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 «ΤΡΑΠΕΖΑ EFGEUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 
 
    Στην Αθήνα και στα επί της οδού Αμαλίας 20 & Σουρή 5 γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFGEUROBANKERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Τράπεζα), σήμερα την 30η Απριλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., αφενός οι κ.κ. Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, και Αθηνά Δεσύπρη, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού εκπροσωπώντας νόμιμα την Τράπεζα για την περίπτωση και αφετέρου οι κ.κ. Ευστάθιος Χαρίτος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δημήτριος Κίσσας, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ., ως εκπρόσωποι του ανεγνωρισμένου Επαγγελματικού Σωματείου, με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFGEurobank» (Σωματείο) που εδρεύει στην Αθήνα, Εμμανουήλ Μπενάκη 32 (που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική Οργάνωση στο πεδίο ισχύος της καταρτισθείσης επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε), νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης δυνάμει της αριθμ. 21/ΙΕ/30/3/2009 Απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου, συναποδέχθηκαν, ο καθένας με την παραπάνω ιδιότητα του, την κατάρτιση και υπογραφή της ακόλουθης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας :
  
 
1. Έξοδα φαγητού (κουπόνια)
Συμφωνείται ότι η δαπάνη για έξοδα φαγητού (κουπόνια) που με το  Πρακτικό Συμφωνίας της 11.04.2003, είχε ορισθεί σε 2 ευρώ ημερησίως, αυξάνεται, από 01.06.2009, κατά 25%, δηλαδή σε 2,50 ευρώ ημερησίως.
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2. Έξοδα Βρεφονηπιακού σταθμού
Συμφωνείται η αύξηση από 01.06.2009 του ποσού του καταβαλλόμενου κατά μήνα για έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού από € 219 σε € 250. Κατά τα λοιπά, διατηρούνται οι προϋποθέσεις και όροι χορήγησης των εν λόγω εξόδων, ως έχουν μέχρι σήμερα.
 
3. Άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Προόδου
Συμφωνείται η χορήγηση αδείας για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου παιδιών, και σε μαθητές ηλικίας από 16 ετών έως και 18 ετών, για 3 ημέρες συνολικά για κάθε ημερολογιακό έτος ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Η άδεια αυτή χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Εγκύκλιο της Τράπεζας με αρ.31(22.11.2006). Τα ανωτέρω ισχύουν από το ημερολογιακό έτος 2009.
 
4. Αιμοδοτική άδεια
Συμφωνείται ότι εφεξής η προβλεπόμενη από την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ – Τραπεζών της 13.04.1989 και την Εγκύκλιο της Τράπεζας αρ. 31(22.11.2006) άδεια στους υπαλλήλους αιμοδότες (1 ημέρα για κάθε αιμοδοσία και μέχρι 2 ημέρες ετησίως), θα μπορεί να λαμβάνεται μέχρι και ένα μήνα μετά την ημέρα αιμοδοσίας, κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του υπαλλήλου. Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος, παύει το δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής.
 
5. Οδοντιατρικές – Ορθοδοντικές καλύψεις
Συμφωνείται ότι οι παροχές συμπληρωματικής κάλυψης της Τράπεζας σε σχέση με το Ταμείο Υγείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) που αφορούν οδοντιατρικές και ορθοδοντικές εργασίες όπως αυτές τις έχει εξαγγείλει η Τράπεζα με την υπ’ αριθμ. 2033/16.10.2000 ανακοίνωση και όπως αυτές καθορίστηκαν με τα από 03.01.2002 και 11.04.2003 Πρακτικά Συμφωνίας καθώς και με την από 19.07.2004 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του Σωματείου, αυξάνονται κατά 50%. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιες μέχρι σήμερα ρυθμίσεις. Τα ως άνω ισχύουν για αποδείξεις που θα προσκομισθούν μετά την 01.05.2009.
 
 
 
2
 
 
 
 
Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταργεί τις τυχόν υφιστάμενες αντίθετες ρυθμίσεις επί των παραπάνω θεμάτων τις οποίες και αντικαθιστά. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την ημερομηνία κατάθεσης της στην αρμόδια υπηρεσία (άρθρο  9.2 Ν1876/90).  Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταρτίστηκε εγγράφως σε έξι (6) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των μερών και θα κατατεθεί νομίμως στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από τον εξουσιοδοτηθέντα ως κοινό εκπρόσωπο των δύο μερών δικηγόρο Αθηνών κ. Αντώνη Χονδρόπουλο, Α.ΔΤ. Ρ538416/1995, Ε AT Αθηνών. 
 
Σε επιβεβαίωση και πίστωση των ανωτέρω υπογράφονται τα έξι (6) πρωτότυπα της καταρτισθείσης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπό των μερών ως έπεται.
 
1. Για την Τράπεζα EFGEurobankErgasias
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                   ΑΘΗΝΑ ΔΕΣΥΠΡΗ
Διευθύνων Σύμβουλος                      Γενικός Διευθυντής
                                                    Ανθρώπινου Δυναμικού
 
 
2. Για το Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFGEurobank
  
 
 
 
 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΣΣΑΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.                                  Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
 
 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ε.Σ.Σ.Ε. για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία (20/05/2022)

gmichalatos

Ανακ. Union 046/24-05-2022/Υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε. (20-05-2022) για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

gmichalatos

Ανακ. Union 216/15-06-2021/Υπογραφή Τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 09-06-2021

gmichalatos

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Συνεχίζοντας αποδέχεστε την πολιτική αυτή. Αποδέχομαι Περισσότερα