21.9 C
Αθήνα
3 Οκτωβρίου 2022
EΣΣΕΣυμβάσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14-03-2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFGEUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 
 
Στην Αθήνα και στα επί της οδού Όθωνος 8 γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Τράπεζα), σήμερα 14 Μαρτίου έτους 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, αφενός οι κ.κ. Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, και Θεανώ Zαμπέλλα, Σύμβουλος Διοίκησης σε στρατηγικά θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπροσωπώντας νόμιμα την Τράπεζα για την περίπτωση και αφετέρου οι κ.κ. Ευστάθιος Χαρίτος, Πρόεδρος ΔΣ και Δημήτριος Κίσσας, Γενικός Γραμματέας ΔΣ, ως εκπρόσωποι του ανεγνωρισμένου Επαγγελματικού Σωματείου, με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFG Eurobank» (Σωματείο) που εδρεύει στην Αθήνα, Μαυρομιχάλη 9 (που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική Οργάνωση στο πεδίο ισχύος της καταρτισθείσης επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε), νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης δυνάμει της αριθμ.: 7/ΙΕ/12/3/07 απόφασης του ΔΣ του Σωματείου, συναποδέχθηκαν, ο καθένας με την παραπάνω ιδιότητά του, την κατάρτιση και υπογραφή της ακόλουθης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα διέπει ένα μέρος του προσωπικού της τράπεζας αυτής, όπως αυτό κατωτέρω ορίζεται:


1. Η παρούσα καταρτίζεται κατ’ εφαρμογή του  άρθρου 10 της κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών της 22.12.2006 και αφορά το ειδικό ωράριο λειτουργίας ορισμένων καταστημάτων της τράπεζας, που θα λειτουργούν κατ’ εξαίρεση πέραν του ωραρίου εργασίας και συναλλαγών, όπως καθιερώθηκαν με την ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών 2002-2003,   για την εξυπηρέτηση του κοινού και των συναλλαγών στην περιοχή καθενός από τα καταστήματα αυτά.
 
2.   Ο αριθμός των εν λόγω καταστημάτων, δεδομένου ότι  η τράπεζα διαθέτει δίκτυο άνω των 150 καταστημάτων, ορίζεται σε δέκα (10) κατ΄ ανώτατο όριο.  Συμφωνείται ότι η τράπεζα ενημερώνει έγκαιρα το Σωματείο καθώς και την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για τα καταστήματα που θα υπάγονται στο παραπάνω ιδιαίτερο καθεστώς.
 
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν θα επέρχεται διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων, που δεν θα απασχολούνται σε βάρδιες .
 
4. Το προσωπικό των παραπάνω καταστημάτων όταν εργάζεται με το σύστημα της βάρδιας και Σάββατο θα απασχολείται 35 ώρες κατ’ ανώτατο όριο την εβδομάδα ως εξής:
 
Α. Όταν το σύστημα βαρδιών σε μια εβδομάδα δεν περιλαμβάνει εργασία Σαββάτου το ωράριο εργασίας διαμορφώνεται ως εξής:
 
Δευτέρα έως Παρασκευή:       α’ βάρδια         7:45 – 14:45
β’ βάρδια 13:30 – 20:30
Ωράριο λειτουργίας συναλλαγών Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00 μέχρι 20:00
 
Β. Όταν το σύστημα βαρδιών περιλαμβάνει σε μια εβδομάδα εργασία Σαββάτου τότε τα ανωτέρω ωράρια αυξάνονται κατά 90 λεπτά εβδομαδιαίως κατά βάρδια, το δε ωράριο εργασίας Σαββάτου καθορίζεται 10:00 – 15:30
Ωράριο λειτουργίας συναλλαγών Σαββάτου:        10:30 μέχρι 15:00
 
5. Η απασχόληση του προσωπικού κατά το ανωτέρω ιδιαίτερο καθεστώς θα είναι εκούσια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση των εργαζομένων στα παραπάνω καταστήματα με το σύστημα της βάρδιας είναι η γραπτή συγκατάθεσή τους.  Θα τηρείται σε κάθε περίπτωση η πενθήμερη απασχόληση.
 
6. Στους απασχολούμενους με το ανωτέρω ιδιαίτερο καθεστώς που τυχόν θα εργάζονται πέραν του καθοριζόμενου από αυτό ωραρίου απασχόλησης, χορηγείται αμοιβή υπερεργασίας, υπερωρίας και η εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τις εκάστοτε δεσμεύσεις της Τράπεζας
 
7. Στο απασχολούμενο με το πιο πάνω ιδιαίτερο καθεστώς  προσωπικό των πιο πάνω μονάδων θα καταβάλλονται οι εξής πρόσθετες μηνιαίες παροχές, μη συμψηφιζόμενες με οποιουδήποτε άλλου είδους μισθολογική παροχή:
Υπεύθυνος : € 235,00 (ευρώ διακόσια τριάντα πέντε)
Λοιπό Προσωπικό : € 220,00 (ευρώ διακόσια είκοσι)
 
8. Ρητά διευκρινίζεται και εξυπακούεται άτι η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά και ρυθμίζει αποκλειστικά και μόνον τα εν λόγω δέκα καταστήματα,  όπως αυτά καθορίζονται από την τράπεζα. Οι από αυτή προβλεπόμενες ρυθμίσεις του ωραρίου εργασίας και οι από αυτή προβλεπόμενες παροχές προς τους εργαζομένους, αφορούν αποκλειστικά και ισχύουν μόνο για τους υπάλληλους που παρέχουν υπηρεσίες στα εν λόγω καταστήματα με το σύστημα της βάρδιας και μόνο για όσο χρόνο παρέχουν εκεί τις υπηρεσίες τους με το σύστημα αυτό, ενώ όλο το λοιπό προσωπικό της τράπεζας που παρέχει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, εγκατάσταση ή υπηρεσία της τράπεζας, κεντρική ή περιφερειακή, αλλά και το προσωπικό που απασχολείται στα εν λόγω Καταστήματα όχι όμως με το σύστημα της βάρδιας, διέπεται όσον αφορά το ωράριο εργασίας και το ωράριο συναλλαγών με το κοινό από τις συνήθεις γενικές διατάξεις του νόμου η των εκάστοτε σε ισχύ για την τράπεζα ΣΣΕ, όσον αφορά τα παραπάνω θέματα και κάθε άλλο θέμα και δεν δικαιούται τις έκτακτες παροχές ή/και τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπει η παρούσα για τους εργαζόμενους στα καταστήματα αυτά με το σύστημα της βάρδιας.
Η τράπεζα μπορεί, με τους όρους και περιορισμούς των ισχυουσών διατάξεων του νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού, να μεταθέτει υπάλληλους από τα παραπάνω Καταστήματα σε αλλά καταστήματα ή υπηρεσίες, οπότε παύουν να ισχύουν γι’ αυτούς οι εξαιρετικές ρυθμίσεις και παροχές που προβλέπονται από την παρούσα, χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί σαν βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασής τους. Μπορεί επίσης να καταργήσει το από την παρούσα προβλεπόμενο σύστημα εργασίας σε βάρδιες και τις συνοδεύουσες αυτό ρυθμίσεις και παροχές, επανερχόμενη στις γενικές ρυθμίσεις, χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί σαν βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζόμενων με το σύστημα αυτό.
9.  Η παρούσα ΣΣΕ δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ της επιχειρησιακής ΣΣΕ (Οργανισμός Προσωπικού) που καταρτίσθηκε μεταξύ της τράπεζας και της πλέον αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης εργαζομένων στον χώρο της την 12.9.2000, όπως αυτή έκτοτε συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, που εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται, αλλά ισχύει παράλληλα και συμπληρωματικά προς αυτήν.
Διατηρούνται και ισχύουν όλες οι προηγούμενες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ της πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης «Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFG Eurobank» και της Διοίκησης της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης και της από 18/1/2006 Επιχειρησιακής ΣΣΕ με μόνη την διαφορά ότι το ωράριο εργασίας της 2ης βάρδιας τροποποιείται σε 13:30μμ – 20:30μμ.
 
10.  Εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αυτή, όροι εργασίας και αμοιβής πέραν εκείνων που ρυθμίζονται με αυτή ή που ρυθμίζονται ευνοϊκότερα από διατάξεις άλλων Σ.Σ.Ε. (Επιχειρησιακών, Κλαδικών, Εθνικών Γενικών), Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, Διαιτητικών Αποφάσεων κ.α.», από ρυθμίσεις με βάση συμφωνίες μεταξύ των μερών με οποιαδήποτε διαδικασία, Πράξη Kαvονισμό και Απόφαση της Διοίκησης ή άλλων οργάνων της Τράπεζας, καθώς και από έθιμο ή συνήθεια.
 
11.  Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταργεί τις τυχόν υφιστάμενες αντίθετες ρυθμίσεις επί των θεμάτων που ρυθμίζονται από αυτή εκτός αν άλλως ρητώς από αυτή ορίζεται. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την ημερομηνία κατάθεσής της στην αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 9.2 ν 1876/90). Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταρτίστηκε εγγράφως σε έξι (6) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των μερών και θα κατατεθεί νομίμως στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από τον εξουσιοδοτηθέντα ως κοινό εκπρόσωπο των δύο μερών δικηγόρο κ. Γεώργιο Αυγερινό, Α.Μ.9819 ΔΣΑ. Σε επιβεβαίωση και πίστωση των ανωτέρω υπογράφονται τα έξι πρωτότυπα της καταρτισθείσης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπό των μερών ως έπεται.
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Τράπεζα EFGEurobankErgasîas
Νικόλαος Νανόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος        ……………………………….
Θεανώ Ζαμπελλα
Σύμβουλος Διοίκησης        ………………………………..
 
Για το Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFGEurobank
Ευστάθιος Χαρίτος
Πρόεδρος Δ.Σ.        ……………………………………….
 
Δημήτριος Κίσσας
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.        ………………………………..

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ε.Σ.Σ.Ε. για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία (20/05/2022)

gmichalatos

Ανακ. Union 046/24-05-2022/Υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε. (20-05-2022) για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

gmichalatos

Ανακ. Union 216/15-06-2021/Υπογραφή Τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 09-06-2021

gmichalatos

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Συνεχίζοντας αποδέχεστε την πολιτική αυτή. Αποδέχομαι Περισσότερα