18.6 C
Αθήνα
7 Οκτωβρίου 2022
EΣΣΕΣυμβάσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2005

Μεγάλη επιτυχία του Union Eurobank
ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στις 30/11/2005 υπογράψαμε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε) έτους 2005 με την Διοίκηση της Τράπεζας (κ.κ. ΝΙΚ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Δ/νων Σύμβουλος και Θ. ΖΑΜΠΕΛΛΑ – Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού), ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου μας.
Οι οικονομικές παροχές μέσω αυτής της Σύμβασης που πέτυχε το Σωματείο μας είναι πολύ σημαντικές για τους εργαζόμενους και κυρίως για τους χ α μ η λ ό μ ι σ θ ο υ ς.

  1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

α) Όσοι υπάλληλοι έχουν σύνολο συμβατικών αποδοχών μέχρι και € 1.600 (συμβ. μισθός + επίδομα γέννησης τέκνου, αν υπάρχει) και ανάλογα με το βαθμό αξιολόγησης τους για το 2004, λαμβάνουν:
i ) Βαθμός αξιολόγησης I , αύξηση € 30
ii ) Βαθμός αξιολόγησης Ξ, αύξηση € 50
iii ) Βαθμός αξιολόγησης Α, αύξηση € 80
β) Όσοι σήμερα παίρνουν συνολικές συμβατικές αποδοχές, από € 1.601 μέχρι και € 1.700 το μήνα λαμβάνουν ενιαία αύξηση €40, εφόσον για το 2004 αξιολογήθηκαν με τον βαθμό Ι και άνω. Ισχύς παροχής: Από 1/12/2005
Αριθμός δικαιούχων υπαλλήλων : 3.800

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΕΠΙΔΟΜΑ

Κάθε 1 η Ιανουαρίου η Τράπεζα θα καταβάλει σ’ όσους έχουν τρία (3) παιδιά €600 το χρόνο και σ’ όσους έχουν τέσσερα (4) και πάνω παιδιά €700 το χρόνο, αρχής γενομένης από φέτος. Το επίδομα θα χορηγείται για όσους έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών, εφόσον είναι σπουδαστές αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής. Συνάδελφοι αυτής της κατηγορίας είναι περίπου 250!

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ «ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

Καθιερώνεται εξαμηνιαίο επίδομα από €2.100 για όσους έχουν παιδιά αυτής της κατηγορίας με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%. Θα χορηγείται μέχρι το 25 ο έτος της ηλικίας του παιδιού, αλλά θα συμψηφίζεται με το €206 το μήνα που έπαιρναν οι συνάδελφοι με τις προϋποθέσεις αυτής της κατηγορίας και πήγαιναν το παιδί τους σε ειδικό σχολείο. Τώρα δεν απαιτούνται παραστατικά αποδείξεων της παροχής και το υφιστάμενο επίδομα αυξάνεται κατά 70%!

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Για τα προσωπικά δάνεια που θα χορηγούνται από 30/11/05 οι ισόποσες δόσεις εξόφλησής τους από 48 γίνονται 60 δηλ. από 4 χρόνια η αποπληρωμή τους γίνεται σε 5 χρόνια, που σημαίνει μείωση της καταβαλλόμενης δόσης περίπου κατά 20%.

5. ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ:

Αυξάνεται το κατά μήνα χορηγούμενο επίδομα που ήταν €206 σε €215, δηλ. κατά 4,4%. Πάλι είναι το μεγαλύτερο επίδομα απ’ όσα αντιστοίχως χορηγούν οι άλλες Τράπεζες. Ισχύς από 1/1/2006.

6. ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ – ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ING :

Αυξάνει το ετήσιο ασφάλιστρο του προγράμματος, που κατά τα 3/4 καταβάλει Τράπεζα και κατά το
1/ 4 ο δικαιούχος γονέας -συνάδελφος από € 258,25 σε € 300, δηλ. κατά 16,2%! Ισχύς από 1/1/2006. Η παροχή αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά 3.400 παιδιά υπαλλήλων.

7. ΠΡΟΩΡΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΕΔΙΚΑΙΟΥΝΤΟ
ΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ τ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

Ενιοποιείται το καθεστώς χορήγησης του εφάπαξ ποσού όλου του Προσωπικού, που χορηγείται με την συνταξιοδότηση του από την Τράπεζα και ισούται με το 40% της αποζημίωσης του Ν. 2112/20, δηλ. με 9,6 μικτούς μηνιαίους μισθούς, με την προεξόφληση των επιπλέον 4,4 μικτών μισθών, που εδικαιούντο
ως εφάπαξ οι προερχόμενοι από την τ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ υπάλληλοι σύμφωνα με την Ε.Σ.Σ.Ε της 20/7/1999, η οποία καταργείται.
Η προεξόφληση ακολουθεί το πνεύμα των σχετικών ρυθμίσεων που αφορούσαν το Προσωπικό της Τράπεζας, που προερχόταν από τις τ. Τράπεζες: Αθηνών, Εργασίας και Ευρωεπενδυτική, γίνεται δε ως εξής:
i ) Όσοι υπηρετούν στην Τράπεζα έως και 14 χρόνια συμπληρωμένα την 31/12/05 παίρνουν καθαρά ένα (1) μικτό μηνιαίο μισθό.
ii ) Όσοι έχουν συμπληρώσει αντίστοιχα 14 χρόνια υπηρεσίας και μέχρι τα 24 χρόνια παίρνουν καθαρά δύο (2) μικτούς μηνιαίους μισθούς.
iii ) Οι λοιποί (από 24 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας και άνω) παίρνουν καθαρά τρείς (3) μικτούς μηνιαίους μισθούς.
Ο τρόπος καταβολής αυτών των ποσών είναι:
– Αν το συνολικά καταβλητέο ποσό είναι μέχρι € 1.700 καταβάλλεται εξολοκλήρου το Δεκέμβριο του 2005.
– Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις με ελάχιστη καταβολή τα € 1400 εκ των οποίων η 1 η τον Δεκεμβρίου του 2005, η 2 η το Μάιο του 2006 και η 3 η τον Ιανουάριο του 2007.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

i ) Δελτία Αξιολόγησης

  • Τα δελτία συντάσσονται πλέον κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του επομένου έτους που αφορά η αξιολόγηση κι όχι το Νοέμβριο του ίδιου έτους.
  • Αυξάνεται το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των αιτήσεων αναβαθμολόγησης.
  • Για την «επικίνδυνη» ζώνη της αξιολόγησης στη γενική βαθμολογία «Σ» απαιτείται πλήρης αξιολόγηση των κριτών (σχόλια) σ’ όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις του δελτίου.
  • Όσοι υπάλληλοι δεν ανήκουν σε κανένα Σωματείο Εργαζομένων της Τράπεζας εκπροσωπούνται στο 5μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας από τους δύο (2) εκπροσώπους του αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου του χώρου δηλ. το Union Eurobank
  • Σε περίπτωση προσφυγής για αναβαθμολόγηση του δελτίου ο υπάλληλος καταφεύγει στο ιεραρχικά ανώτερο των προϊσταμένων του επίπεδο, καταργουμένων (σε περίπτωση άρνησης ή μη απάντησης) των επομένων επιπέδων ιεραρχίας. Αν και πάλι δεν ικανοποιηθεί, της αίτησής του επιλαμβάνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας.

ii) Μεταθέσεις – μετακινήσεις

•  Μπορούν να μετατεθούν οι Διευθυντές των μονάδων του Δικτύου της Τράπεζας με την προϋπόθεση ότι θ’ αναλάβουν την Διεύθυνση άλλου καταστήματος. Ομοίως και όσα στελέχη ονομάζονται Διευθυντές και αναλαμβάνουν κατάστημα. Σ’ αυτή την περίπτωση κατοχυρώνονται όχι μόνο τα οδοιπορικά έξοδα και τα έξοδα οικοσκευής που προέβλεπε μέχρι σήμερα ο Οργανισμός Προσωπικού, αλλά και τα έξοδα ενοικίου.
•  Μπορούν να μετατεθούν (μετακινηθούν) σε ακτίνα τριάντα (30) χιλιομέτρων από τον τόπο υπηρεσίας τους σ’ άλλο κατάστημα τα στελέχη ενός καταστήματος (προϊστάμενος και άνω ή επαγγελματικός- στεγαστικός σύμβουλος) με την προϋπόθεση ότι η Τράπεζα θα τους καταβάλει τα έξοδα κίνησης με ανώτατο όριο τα αναλογούντα σε 100 λίτρα βενζίνης, που δεν συμψηφίζονται με τυχόν ήδη καταβαλλόμενα έξοδα Βενζίνης (120 λίτρα κ.λ.π).
•  Όλο το υπόλοιπο Προσωπικό (Κεντρικών μονάδων ή και απλοί υπάλληλοι δικτύου) δεν μπορεί να μετατεθεί σ’ άλλη πόλη χωρίς τη συναίνεση του (ως μία πόλη θεωρείται το λεκανοπέδιο της Αττικής).

Το Δ.Σ. του Σωματείου ( Union ) Eurobank ενέκρινε ομόφωνα το περιεχόμενο της Ε.Σ.Σ. E του 2005 μεταξύ Τράπεζας και Σωματείου, την οποία χαιρετίζει σαν μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του τόσο για τον χώρο μας όσο και ευρύτερα, τηρούμενων των αναλογιών που επικρατούν σήμερα στο συνδικαλιστικό κίνημα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Union Eurobank

(Θα ακολουθήσει αναλυτικότατη ενημέρωση)

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ε.Σ.Σ.Ε. για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία (20/05/2022)

gmichalatos

Ανακ. Union 046/24-05-2022/Υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε. (20-05-2022) για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

gmichalatos

Ανακ. Union 216/15-06-2021/Υπογραφή Τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 09-06-2021

gmichalatos

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Συνεχίζοντας αποδέχεστε την πολιτική αυτή. Αποδέχομαι Περισσότερα