17.2 C
Αθήνα
26 Σεπτεμβρίου 2022
EΣΣΕΣυμβάσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006

Στην Αθήνα και στα επί της οδού Όθωνος 8 γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Τράπεζα) σήμερα 18 Ιανουαρίου έτους 2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ., αφενός οι κ.κ. Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, και Θεανώ Z αμπέλλα, Σύμβουλος Διοίκησης σε στρατηγικά θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εκπροσωπώντας νόμιμα την Τράπεζα για την περίπτωση και αφετέρου οι κ.κ. Ευστάθιος Χαρίτος, Πρόεδρος ΔΣ και Δημήτριος Κίσσας, Γενικός Γραμματέας ΔΣ, εκπροσωπώντας το ανεγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο, με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFG Eurobank» (Σωματείο) που εδρεύει στην Αθήνα, Μαυρομιχάλη 9 (που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στο πεδίο ισχύος της καταρτισθείσης επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε), νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης δυνάμει της αριθμ.: 23/ΙΔ/18-1-2006 Απόφασης του ΔΣ του Σωματείου, συναποδέχθηκαν, ο καθένας με την παραπάνω ιδιότητά του, την κατάρτιση και υπογραφή της ακόλουθης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα διέπει τμήμα του προσωπικού της τράπεζας αυτής, όπως αυτό κατωτέρω ορίζεται:

1. Η Τράπεζα έχει λάβει άδεια λειτουργίας Τραπεζικών Καταστημάτων α) εντός του κτιρίου του εμπορικού κέντρου « THE MALL ATHENS », Λ. A ν. Παπανδρέου 35, Θέση Ψαλίδι Μαρούσι, Τ.Κ.: 15121 και β) εντός του κτιρίου του εμπορικού κέντρου « MEDITERRANEAN COSMOS », 11 ο χιλιόμετρο E .Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Πυλαία Τ.Κ.: 57001.

2. Για την επίτευξη της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας, αυστηρά, αποκλειστικά και μόνο των εν λόγω Καταστημάτων, το ωράριο εργασίας του κατωτέρω προσωπικού των μονάδων αυτών, καθορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, και το ωράριο πραγματοποίησης συναλλαγών με το κοινό σε τριάντα (30) ώρες το πολύ, κατά βάρδια, εβδομαδιαίως, σε δυο (2) βάρδιες εργασίας ημερησίως από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή και σε μια (1) βάρδια εργασίας το Σάββατο, ως εξής:

2.1. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ

ΚΟΙΝΟ, ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΒΑΡΔΙΑ
α) Ωράριο εργασίας, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:45 – 15:45.
β) Ωράριο συναλλαγών με το κοινό, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 15:00.
2η ΒΑΡΔΙΑ
α) Ωράριο Εργασίας, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή: 13:45-20:45.
β) Ωράριο συναλλαγών με το κοινό, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή: 15:00-20:00.

2.2. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ

ΚΟΙΝΟ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
α) Ωράριο εργασίας 10:00-17:00
β) Ωράριο Συναλλαγών με το κοινό: 10:30-16:30

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση των εργαζομένων στα παραπάνω καταστήματα με το σύστημα της βάρδιας είναι η γραπτή συγκατάθεση τους.

4. Στους απασχολούμενους στις πιο πάνω μονάδες υπαλλήλους που θα εργάζονται πέραν του καθοριζόμενου ωραρίου απασχόλησης ή θα παρέχουν εργασία κατά τα Σάββατα, χορηγείται αμοιβή υπερεργασίας, υπερωρίας και εβδομαδιαία ανάπαυση, κατά τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τις εκάστοτε τυχόν ισχύουσες ευνοϊκότερες δεσμεύσεις της Τράπεζας.

5. Στο απασχολούμενο με το σύστημα της βάρδιας προσωπικό των πιο πάνω μονάδων θα καταβάλλονται οι εξής πρόσθετες μηνιαίες παροχές, μη συμψηφιζόμενες με οποιουδήποτε άλλου είδους μισθολογική παροχή:
Υπεύθυνος: ευρώ 235,00 (ευρώ διακόσια τριάντα πέντε)
Λοιπό Προσωπικό: ευρώ 220,00 (ευρώ διακόσια είκοσι)

6. Ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά και ρυθμίζει το από αυτήν καθοριζόμενο εβδομαδιαίο και ημερήσιο ωράριο εργασίας και συναλλαγών, αποκλειστικά και μόνον για τα δυο (2) συγκεκριμένα καταστήματα. Οι λοιπές από αυτή προβλεπόμενες διευθετήσεις του ωραρίου εργασίας και οι από αυτή προβλεπόμενες παροχές προς τους εργαζομένους, αφορούν αποκλειστικά και ισχύουν μόνο για τους υπάλληλους που παρέχουν υπηρεσίες στα δυο παραπάνω καταστήματα με το σύστημα της βάρδιας και μόνο για όσο χρόνο παρέχουν εκεί τις υπηρεσίες τους με το σύστημα αυτό, ενώ όλο το λοιπό προσωπικό της τράπεζας που παρέχει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα εγκατάσταση ή υπηρεσία της τράπεζας, κεντρική ή περιφερειακή, διέπεται όσον αφορά το ωράριο εργασίας και το ωράριο συναλλαγών με το κοινό από τις συνήθεις γενικές διατάξεις του νόμου ή των εκάστοτε εν ισχύι για την τράπεζα ΣΣΕ, όσον αφορά τα παραπάνω θέματα και κάθε άλλο θέμα, και δεν δικαιούται τις έκτακτες παροχές ή/και τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπει η παρούσα για τους εργαζόμενους στα καταστήματα αυτά με το σύστημα της βάρδιας.
Η τράπεζα μπορεί, με τους όρους και περιορισμούς των ισχυουσών διατάξεων του νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού, να μεταθέτει υπαλλήλους από τα παραπάνω Καταστήματα σε άλλα καταστήματα ή υπηρεσίες, οπότε παύουν να ισχύουν γι’ αυτούς οι εξαιρετικές ρυθμίσεις και παροχές που προβλέπονται από την παρούσα, χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί σαν βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης τους. Μπορεί επίσης να καταργήσει το από την παρούσα προβλεπόμενο σύστημα εργασίας και τις συνοδεύουσες αυτό ρυθμίσεις και παροχές, επανερχόμενη στις γενικές ρυθμίσεις, χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί σαν βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζόμενων με το σύστημα αυτό.

7. Η παρούσα ΣΣΕ δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ της επιχειρησιακής ΣΣΕ (Οργανισμός Προσωπικού) που καταρτίσθηκε μεταξύ της τράπεζας και της πλέον αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης εργαζομένων στον χώρο της την 12.9.2000, όπως αυτή έκτοτε συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, που εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται, αλλά ισχύει παράλληλα και συμπληρωματικά προς αυτήν.

8. Εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αυτή, όροι εργασίας και αμοιβής πέραν εκείνων που θα ρυθμίζονται με αυτή ή που ρυθμίζονται ευνοϊκότερα από διατάξεις άλλων Σ.Σ.Ε. (Επιχειρησιακών, Κλαδικών, Εθνικών Γενικών), Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, Διαιτητικών Αποφάσεων και από ρυθμίσεις με βάση συμφωνίες μεταξύ των μερών με οποιαδήποτε διαδικασία, Πράξη K α v ονισμό και Απόφαση της Διοίκησης ή άλλων οργάνων της Τράπεζας, καθώς και από έθιμο ή συνήθεια.

9. Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταργεί τις τυχόν υφιστάμενες αντίθετες συλλογικές ρυθμίσεις επί των παραπάνω θεμάτων τις οποίες και αντικαθιστά. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την ημερομηνία κατάθεσής της στην αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 9.2 ν 1876/90). Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταρτίστηκε εγγράφως σε έξι (6) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των μερών και θα κατατεθεί νομίμως στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από τον εξουσιοδοτηθέντα ως κοινό εκπρόσωπο των δύο μερών δικηγόρο Αθηνών κ. Αντώνη Χονδρόπουλο, Α.ΔΤ. Ρ538416/1995, Ε AT Αθηνών. Σε επιβεβαίωση και πίστωση των ανωτέρω υπογράφονται τα έξης πρωτότυπα της καταρτισθείσης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπό των μερών ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Τράπεζα E . F . G Eurobank Ergasias Α.Ε.
Νικόλαος Νανόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ……………………………….

Θεανώ Ζαμπελλα
Σύμβουλος Διοίκησης ………………………………..

Για το Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης E.F.G EurobanΚ
Ευστάθιος Χαρίτος
Πρόεδρος Δ.Σ. ………………………………….

Δημήτριος Κίσσας
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ………………………………….

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ε.Σ.Σ.Ε. για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία (20/05/2022)

gmichalatos

Ανακ. Union 046/24-05-2022/Υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε. (20-05-2022) για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

gmichalatos

Ανακ. Union 216/15-06-2021/Υπογραφή Τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 09-06-2021

gmichalatos

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Συνεχίζοντας αποδέχεστε την πολιτική αυτή. Αποδέχομαι Περισσότερα