18.6 C
Αθήνα
7 Οκτωβρίου 2022
EΣΣΕΣυμβάσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ « ΤΡΑΠΕΖΑ EFGEUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
    Στην Αθήνα και στα επί της οδού Αμαλίας 20 & Σουρή 5 γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFGEUROBANKERGASIASΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Τράπεζα), σήμερα την 20η Μαρτίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., αφενός οι κ.κ. Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, και Αθηνά Δεσύπρη, Γενικός Διευθυντής – Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού εκπροσωπώντας νόμιμα την Τράπεζα για την περίπτωση και αφετέρου οι κ.κ. Ευστάθιος Χαρίτος, Πρόεδρος ΔΣ και Δημήτριος Κίσσας, Γενικός Γραμματέας ΔΣ, ως εκπρόσωποι του ανεγνωρισμένου Επαγγελματικού Σωματείου, με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFGEurobank» (Σωματείο) που εδρεύει στην Αθήνα, Εμμανουήλ Μπενάκη 32 (που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική Οργάνωση στο πεδίο ισχύος της καταρτισθείσης επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε), νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης δυνάμει της αριθμ. 11/ΙΕ/4.2.2008 Απόφασης του ΔΣ του Σωματείου, συναποδέχθηκαν, ο καθένας με την παραπάνω ιδιότητα του, την κατάρτιση και υπογραφή της ακόλουθης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα διέπει το προσωπικό της Τράπεζας αυτής, όπως αυτό κατωτέρω ορίζεται:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Το άρθρο 1 της από 3.1.2002 Επιχειρησιακής ΣΣΕ, το άρθρο 3 της από 11.4.2003 Επιχειρησιακής ΣΣΕ & το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Α΄ της από 19.7.2004 Επιχειρησιακής ΣΣΕ μεταξύ Τράπεζας και Σωματείου καταργούνται και αντικαθίστανται ως ακολούθως :
 
Επίδομα Γέννησης Τέκνου
    Υπάλληλοι της Τράπεζας EFGEurobankErgasias υπηρετούντες σε αυτή κατά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσης, δικαιούνται υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους και τους περιορισμούς που ορίζονται & διευκρινίζονται αμέσως κατωτέρω υπό στοιχείο ii, μηνιαίου επιδόματος γέννησης τέκνου ως ακολούθως :
i) Επιδόματα:
α) Με την γέννηση του πρώτου (1ου) τέκνου, επίδομα € 156 ευρώ μηνιαίως
β) Με την γέννηση του δεύτερου (2ου) τέκνου, επίδομα € 156 ευρώ μηνιαίως
γ) Με την γέννηση του τρίτου (3ου) τέκνου, επίδομα € 220 ευρώ μηνιαίως
δ) Με την γέννηση του τετάρτου (4ου) τέκνου, επίδομα € 245 ευρώ μηνιαίως
ε) Με την γέννηση του πέμπτου (5ου) τέκνου, επίδομα € 275 ευρώ μηνιαίως
ζ) Με την γέννηση κάθε τέκνου από το έκτο και άνω, επίδομα
    € 310 ευρώ μηνιαίως δι’ έκαστον.
ii) Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και καταβάλλεται από την Τράπεζα και οι υπάλληλοι δικαιούνται να το λάβουν υπό τους κάτωθι όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
α) Το ανωτέρω επίδομα δικαιούνται οι υπάλληλοι της Τράπεζας αποκλειστικά και μόνον για τα τέκνα που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεχούς αδιαλείπτου σύμβασης εργασίας με την Τράπεζα (της σύμβασης ορισμένου χρόνου την οποία διαδέχεται, άνευ διακοπής, σύμβαση αορίστου χρόνου, θεωρουμένης ως ενιαίας σύμβασης υπό την ανωτέρω έννοια), πάντως δε σε κάθε περίπτωση, μόνο για τέκνα που αποκτήθηκαν μετά την 1.10.2000 και εφεξής.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα τότε το επίδομα παρέχεται μόνο μία φορά ανά τέκνο κατανεμόμενο ισομερώς στον κάθε γονέα, εκτός εάν οι γονείς με κοινή έγγραφη και ανέκκλητη δήλωσή τους, επιλέξουν, δηλώσουν και γνωστοποιήσουν στην Τράπεζα την επιθυμία τους για την κατά διαφορετικό τρόπο κατανομή του άνω επιδόματος.
   Σε περίπτωση μη υποβολής της κατά τα ανωτέρω κοινής δήλωσης για οποιοδήποτε λόγο (πχ. διαφωνία των γονέων, κλπ.), το ποσό του ανωτέρω επιδόματος θα κατανέμεται ισομερώς στους δύο γονείς, ήτοι κατά το ήμισυ στον καθένα από αυτούς.
γ) Γεννήσεις περισσοτέρων του ενός τέκνου με πολλαπλή κύηση (δίδυμα, τρίδυμα, κλπ.) εξομοιούνται με διαδοχικές γεννήσεις τέκνων και δημιουργούν δικαίωμα σε καταβολή αντίστοιχων επιδομάτων της παραγράφου υπό στοιχείο i του παρόντος άρθρου.
δ) Το ανωτέρω επίδομα παρέχεται στους υπαλλήλους για κάθε γέννηση τέκνου ανεξαρτήτως της προσωπικής κατάστασης του υπαλλήλου (εντός ή εκτός νομίμου γάμου, εν χηρεία, διαζευγμένος, κλπ) προϋποτιθέμενης πάντοτε της νόμιμης αναγνώρισης του τέκνου κατά τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ε) Η νόμιμη υιοθεσία τέκνου εξομοιούται προς γέννηση κατά την ανωτέρω έννοια και ανεξαρτήτως της ηλικίας του υιοθετουμένου.
στ) Το παραπάνω επίδομα παρέχεται εις το ακέραιο (100%) αποκλειστικά και μόνο σε υπαλλήλους των οποίων οι συνολικές κατά το χρόνο της εισόδου σε ισχύ της παρούσης μηνιαίες συμβατικές αποδοχές (στις οποίες δεν περιλαμβάνεται και δεν συνυπολογίζεται και το ήδη τυχόν χορηγούμενο στον υπάλληλο προηγούμενο επίδομα γέννησης τέκνου) δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 2.000 ευρώ μηνιαίως. Σε περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές κατά τον χρόνο εισόδου σε ισχύ της παρούσης μηνιαίες συμβατικές αποδοχές του υπαλλήλου, (στις οποίες δεν περιλαμβάνεται και δεν συνυπολογίζεται και το ήδη τυχόν χορηγούμενο στον υπάλληλο προηγούμενο επίδομα γέννησης τέκνου), υπερβαίνουν τα € 2.000 ευρώ αλλά όχι και τα € 2.750 ευρώ, ο υπάλληλος θα δικαιούται μόνον το ήμισυ (50%) του σχετικού και κατά τα ανωτέρω υπολογιζομένου επιδόματος.
 
 
 
 
 
 
Υπάλληλοι των οποίων οι συνολικές κατά το χρόνο εισόδου σε ισχύ της παρούσης μηνιαίες συμβατικές αποδοχές (στις οποίες δεν περιλαμβάνεται και δεν συνυπολογίζεται και το ήδη τυχόν χορηγούμενο εις τον υπάλληλο προηγούμενο επίδομα γέννησης τέκνου), υπερβαίνουν το ποσό των € 2.750 ευρώ μηνιαίως δεν δικαιούνται οιουδήποτε ποσού ή ποσοστού του ανωτέρω επιδόματος.
ζ) Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς έως την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας εκάστου τέκνου, οπότε και θα παύει χορηγούμενο το αντίστοιχο ποσό του επιδόματος το οποίο θα έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο τέκνο που συμπληρώνει το ανωτέρω όριο ηλικίας. Το καταβαλλόμενο για το τέκνο επίδομα διακόπτεται και πριν από την συμπλήρωση της παραπάνω ηλικίας εάν το τέκνο αναλάβει εργασία ή συνάψει γάμο.
η) Το παραπάνω επίδομα χορηγείται από την 1.4.2008 και εφεξής και όχι αναδρομικά.
    θ) Οι ίδιες ως άνω ρυθμίσεις και υπό τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις, ισχύουν και για τα τέκνα γεννώμενα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης, είτε για ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους είτε για υπαλλήλους που θα προσλαμβάνονται μετά την εν λόγω ημερομηνία.
Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται βάσει της σειράς γεννήσεως των τέκνων, η γέννηση των οποίων λαμβάνεται υπ’ όψιν για τους σκοπούς του παρόντος.
 2. Συμφωνείται ότι το εφάπαξ καταβαλλόμενο έκτακτο βοήθημα σε περίπτωση γάμου του υπαλλήλου, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της Επιχειρησιακής ΣΣΕ της 3ης Ιανουαρίου 2002 και από το άρθρο 3 Κεφαλαίου Α΄ της από 19.7.2004 Επιχειρησιακής ΣΣΕ  μεταξύ της Τράπεζας και του Σωματείου, αυξάνεται από την 1η Απριλίου 2008, σε  € 1.500 ευρώ.
3. Συμφωνείται ότι το εφάπαξ καταβαλλόμενο κατ’ έτος ποσό στους υπαλλήλους που έχουν τρία (3) παιδιά αυξάνεται  σε € 800 ευρώ και σε υπαλλήλους που έχουν τέσσερα παιδιά και άνω,  αυξάνεται  σε € 1000 ευρώ, αρχής γενομένης από το έτος 2008, με ημερομηνία καταβολής τον Ιανουάριο 2009, με τους όρους & προϋποθέσεις που αυτό καθιερώθηκε με το άρθρο 2 της Επιχειρησιακής ΣΣΕ της 30ης Νοεμβρίου 2005, μεταξύ της Τράπεζας και του Σωματείου.
4. Τα προβλεπόμενα από την Επιχειρησιακή ΣΣΕ της 3ης Ιανουαρίου 2002 (άρθρο 3) μεταξύ της Τράπεζας και του Σωματείου βραβεία αριστευόντων τέκνων ή / και υπαλλήλων, όπως αναπροσαρμόστηκαν με την από 19.7.2004 Επιχειρησιακή ΣΣΕ (άρθρο 5) μεταξύ Τράπεζας και Σωματείου, αναπροσαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης και εφεξής ως ακολούθως:
α.  Αριστούχοι απόφοιτοι Γυμνασίου : € 500 ευρώ
β.  Αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου : € 1.000 ευρώ
γ. Εισαγόμενοι στις 10 πρώτες θέσεις αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής ημεδαπής : € 2.000 ευρώ
Τα υπόλοιπα βραβεία παραμένουν ως έχουν και όπως αναφέρονται
στο άρθρο 5 της Επιχειρησιακής ΣΣΕ της 19ης Ιουλίου 2004, ήτοι :
δ. Πτυχιούχοι ανωτάτων αναγνωρισμένων σχολών ημεδαπής με πτυχίο αριστούχου : € 3.000 ευρώ
ε. Σε όσους από τους βραβευμένους της ανωτέρω κατηγορίας (δ) που αποδεδειγμένα εγγράφονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής χορηγείται βραβείο € 7.000 ευρώ ως ακολούθως :
i) Κατά την εγγραφή το 1/3 του ποσού,
ii) Κατά τη συμπλήρωση του ημίσεως χρόνου διαρκείας των μεταπτυχιακών σπουδών έτερο 1/3 του ποσού
iii) Με την προσκόμιση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών το τελευταίο 1/3 του ποσού.
Η πρόοδος των σπουδών πιστοποιείται μόνο με πιστοποιητικό της οικείας σχολής.
Η ακαδημαϊκή επίδοση «άριστα» πιστοποιείται μόνο με την αναγραφή της στο πτυχίο της οικείας σχολής.
5. Αποκλειστικά και μόνον για προσωπικά δάνεια, που θα χορηγηθούν μετά την ισχύ της παρούσης, ορίζεται ότι η εξόφλησή τους μπορεί μετά από αίτημα του υπαλλήλου να γίνεται μέχρι και σε 72 ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις.
Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταργεί τις
τυχόν υφιστάμενες αντίθετες ρυθμίσεις επί των παραπάνω θεμάτων
τις οποίες και αντικαθιστά. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την
ημερομηνία κατάθεσης της στην αρμόδια υπηρεσία (άρθρο  9.2
Ν1876/90).  Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
    καταρτίστηκε εγγράφως σε έξι (6) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των μερών και θα κατατεθεί νομίμως στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από τον εξουσιοδοτηθέντα ως κοινό εκπρόσωπο των δύο μερών δικηγόρο Αθηνών κ. Αντώνη Χονδρόπουλο, Α.ΔΤ. Ρ538416/1995, Ε AT Αθηνών.

Σε επιβεβαίωση και πίστωση των ανωτέρω υπογράφονται τα έξι (6) πρωτότυπα της καταρτισθείσης Επιχειρησιακής Συλλογικής

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ε.Σ.Σ.Ε. για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία (20/05/2022)

gmichalatos

Ανακ. Union 046/24-05-2022/Υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε. (20-05-2022) για την Πολιτική Πρόληψης & Καταπολέμησης της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

gmichalatos

Ανακ. Union 216/15-06-2021/Υπογραφή Τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 09-06-2021

gmichalatos

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης. Συνεχίζοντας αποδέχεστε την πολιτική αυτή. Αποδέχομαι Περισσότερα